Kvalitetspolicy FR 2000


* Vi ska uppfylla kundens behov och förväntningar på varje uppdrag eller produkt beträffande avtalat innehåll och leveranstid.
* Vi arbetar alltid enligt projektanpassad kvalitets-, arbets- och miljöplan för byggnadsplåtslager och smidesarbeten.
* Vi arbetar alltid med kontroll- och avvikelserapport.
* Vi för alltid dagbok egenkontroll på samtliga våra uppdrag.
* Vi identifierar alltid de lagar och förordningar och övriga krav som vi kan beröras av vid utförande av uppdrag.
* Vid färdigställande av projekt/uppdrag säkerställer vi tillsammans med beställare/ uppdragsgivare genomgång av utfört arbete.

Miljöpolicy


* Vi utför utvändigt plåtarbeten samt smidesarbeten. Vår största miljöpåverkan sker genom transporter och uppkomst av restprodukter och avfall.
* Vi ska ständigt arbeta för att förbättra vårt miljöarbete så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
* Vi ska arbeta med god marginal till gällande lagstiftning.
* Vi ska ständigt pröva vår verksamhet utifrån kretsloppstanken.
* Vi ska förebygga och kontinuerligt minska miljöpåverkan genom utveckling av våra produkter, tjänster och tillverkningsprocesser.
* Vi ska vid vår bedömning av affärspartners betrakta aktivt miljöarbete som en merit.
* Genom utbildning, kontinuerlig dialog och information ska de anställda hållas medvetna om sitt miljöansvar och kunna påverka miljöarbetet i positiv riktning.

Arbetsmiljöpolicy

* Vi planerar och organiserar eget arbete för att säkerställa att vi följer lagar, förordningar i samordning med beställaren.
* I arbetsmiljöplanen redovisas de rutiner som gäller för arbetsmiljön på aktuellt objekt samt de särskilda åtgärder som krävs för att säkerställa en god arbetsmiljö.
*Vi använder oss av systematiskt arbetsmiljöarbete och riskhantering genom riskanalyser och information om arbetet till personal.